Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Quảng cáo 3
Quảng cáo 4

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thứ hai - 16/03/2020 12:47

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
___________
Số:  68/KH-CTCP7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

 Hải D­­­ương, ngày  16  tháng 3  năm 2020

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
________________________________
 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 7 ngày 27/4/2017,
- Căn cứ văn bản số 223/ĐTKDV-ĐT2 ngày 14/02/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) V/v chuẩn bị đại hội đồng cổ đông năm 2020,
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thuỷ nội địa số 7 triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Cổ đông: Toàn thể cổ đông của Công ty.
2. Đại biểu khách mời: Lãnh đạo SCIC.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Giám đốc năm 2019 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
5. Báo cáo của kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
6. Báo cáo về phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
7. Báo cáo về ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
8. Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
9. Báo cáo các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến 30 tháng 4 năm 2020.
2. Địa điểm: Trụ sở văn phòng điều hành Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 7, khu 9, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1. Hội đồng quản trị:
- Xây dựng Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Xây dựng Báo cáo về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
- Xây dựng Báo cáo về báo cáo tài chính đã kiểm toán, mức chia cổ tức và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Phối hợp với Người đại diện lập hồ sơ báo cáo SCIC (theo quy chế Người đại diện) V/v cử Người đại điện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025.
- Đề cử và tổng hợp các nhân sự ứng cử, đề cử tham gia bầu vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu (kiêm Ban Bầu cử).
- Phối hợp với Người đại diện để báo cáo xin ý kiến tổ chức và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội với SCIC.
2. Ban kiểm soát:
- Xây dựng Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Giám đốc năm 2019 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Xây dựng Báo cáo của kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Ban Giám đốc:
- Xây dựng Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội.
- Xây dựng Quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
4. Kế toán trưởng:
- Xây dựng Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Xây dựng Báo cáo của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- Xây dựng Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Xây dựng Báo cáo phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
- Xây dựng Báo cáo ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Danh sách cổ đông và sổ cổ đông.
5. Phòng Tổ chức - Hành chính:
- Xây dựng chương trình Đại hội.
- Giấy mời, tài liệu gửi cổ đông.
- Giấy mời đại biểu, khách mời.
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Thẻ biểu quyết.
- Hội trường, khánh tiết, hậu cần phục vụ Đại hội.
6. Thư ký Công ty:
- Xây dựng Kịch bản điều hành Đại hội.
- Dự thảo Biên bản Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Dự thảo Diễn văn khai mạc Đại hội.
- Dự thảo Diễn văn bế mạc Đại hội.
7. Các Phòng, Trạm, Đội:
Có trách nhiệm gửi Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội tới các cổ đông theo danh sách tại thời điểm thành lập Công ty.
V. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT, BKS
Việc ứng cử, đề cử các ứng các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện theo Điều lệ Công ty như sau:
1. Hội đồng quản trị (điều 25, Điều lệ Công ty):
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên, nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng viên, nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng viên, nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên (đơn ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch kèm theo).
2. Ban kiểm soát (Điều 33, Điều lệ Công ty):
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (đơn ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch kèm theo).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức họp các thành phần liên quan để phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện kế hoạch trước ngày 01/4/2020.
2. Giới thiệu và báo cáo SCIC V/v cử Người đại diện nhiệm kỳ 2020 – 2025 trước ngày 01/4/2020.
3. Ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước ngày 05/4/2020.
4. Tổ chức họp để kiểm tra công tác chuẩn bị và phân công việc tổ chức Đại hội trước ngày 10/4/2020.
5. Phối hợp Người đại diện báo cáo và xin ý kiến SCIC V/v tổ chức đại hội xong trước ngày 15/4/2020.
 
Nhận được kế hoạch yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng, trưởng các Chi nhánh triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:
- SCIC (báo cáo);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các Phòng, Chi nhánh;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
 
(Đã ký)
 
Vũ Cao Khải
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
 
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 
 
Kính  gửi  :     CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
 
Tôi tên là: .................................................................................................................... Mã số:…………….. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...............................Ngày cấp: ................................. Nơi cấp:...........................
Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................... Trình độ chuyên môn :..............................................Chuyên ngành: .................................................................
Hiện đang sở hữu: .................... cổ phần (Bằng chữ:.........................................................cổ phần) Tương ứng với tổng mệnh giá là: ...........................................................................................đồng.
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 7 nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
 
..............., ngày ..... tháng ..... năm …………
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

 
Hồ sơ gửi kèm gồm:
 • Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
 • Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn;
 • Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 
 
Kính  gửi  :     CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
 
 
 
Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 7 đại diện cho .................... cổ phần, tương đương với ..........% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị được đề cử :
 
Ông/Bà: .............................................................................................................Mã số: …………. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...............................Ngày cấp: ................................. Nơi cấp:...........................
Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................... Trình độ chuyên môn :..............................................Chuyên ngành: .................................................................
Hiện đang sở hữu: .................... cổ phần (Bằng chữ:.........................................................cổ phần) Tương ứng với tổng mệnh giá là: ...........................................................................................đồng.
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 7 nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
 
 
..............., ngày ..... tháng ..... năm ………...
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ                                                       ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
Hồ sơ gửi kèm gồm:
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 • Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn;
 • Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 
 
STT Tên cổ đông  Số CMND, nơi cấp, ngày cấp Địa chỉ Tổng số cổ phần sở hữu Ký tên
xác nhận
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Tổng cộng    
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 
 
Kính  gửi  :     CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
 
Tôi tên là: ......................................................................................................... Mã số:……….…….. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...............................Ngày cấp: ................................. Nơi cấp:........................... Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................................... Trình độ chuyên môn ...........................................Chuyên ngành: ................................................................ Hiện đang sở hữu: ..................... cổ phần (Bằng chữ: ....................................................cổ phần) Tương ứng với tổng mệnh giá là: ...........................................................................................đồng.
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 7  nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
 
 
 
..............., ngày ..... tháng ..... năm ……..…
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
  
Hồ sơ gửi kèm gồm:
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 • Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn;
 • Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 
Kính  gửi  :     CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
 
 
Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 7 đại diện cho .................... cổ phần, tương đương với ..........% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị được đề cử :
 
Ông/Bà: .............................................................................................................Mã số: …………. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...............................Ngày cấp: ................................. Nơi cấp:........................... Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................... Trình độ chuyên môn : ......................................Chuyên ngành: ............................................................. Hiện đang sở hữu: .................... cổ phần (Bằng chữ:.........................................................cổ phần) Tương ứng với tổng mệnh giá là: ...........................................................................................đồng.
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 7  nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
Xin trân trọng cảm ơn./.
 
 
..............., ngày ..... tháng ..... năm ……….
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ                                                      ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ sơ gửi kèm gồm:
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 • Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn;
 • Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỬNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 
 
STT Tên cổ đông  Số CMND, nơi cấp, ngày cấp Địa chỉ Tổng số cổ phần sở hữu Ký tên
xác nhận
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Tổng cộng    
 
 

 
 
Dán ảnh
có dấu
giáp lai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH
 
         CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
 
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
NHIỆM KỲ  2020 - 2025
 
1.   Họ và tên: ...................................................................................................................................
 
2.   Giới tính: ....................................................................................................................................
 
3.   Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……….…………  ngày cấp …………   nơi cấp: ……………..
 
4.   Ngày tháng năm sinh: .........................................................................................………………
 
5.   Nơi sinh:......................................................................................................................................
 
6.   Quốc tịch:...........................................................................................................................…….
 
9.   Dân tộc: .......................................................................................................................................
 
8.   Quê quán: ....................................................................................................................................
 
9.   Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................
 
............................................................................................................................................................
 
10. Số điện thoại liên lạc: ...................................................................................................................
 
11. Trình độ văn hóa ..........................................................................................................................
 
12. Trình độ chuyên môn     .................................................................................. : ………………..
 
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 
·    Từ tháng ……….… đến …..………: ..........................................................................................
 
·    Từ tháng …………. đến ……………: ........................................................................................
 
·    ………..........................................................................................................................................
 
............................................................................................................................................................
 
 
14. Chức vụ công tác hiện nay:.........................................................................................................
 
15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: ................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 
16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 7:
 • Số cổ phần sở hữu của cá nhân:............................................................................... cổ phần.
 • Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: ............................................................. cổ phần.
 
17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ:
 • Tên người liên quan:................................................................................................................
 • Mối quan hệ: ...........................................................................................................................
 • Số cổ phần nắm giữ: .................................................................................................. cổ phần.
 
18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.................................................................... cổ phần.
 
19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: ..............................................................................
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
Ngày ………../.……../…….………..
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày ………../.……../…….………..
Xác nhận của cơ quan
hoặc chính quyền địa phương
(ký tên, đóng dấu)

Tác giả bài viết: Đoàn Hữu Thắng

Nguồn tin: www.wamicono7.vn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thư viện hình ảnh
Xem tất cả
Thời tiết
Thống kê truy cập
 •   Đang online 2
 
 •   Hôm nay 10
 •   Tháng hiện tại 402
 •   Tổng số truy cập 292,317

Đối tác liên kết