Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Quảng cáo 3
Quảng cáo 4

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ tư - 24/02/2021 10:38

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
___________
Số:  74/KH-CTCP7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

 Hải D­­­ương, ngày  23  tháng 02 năm 2021

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
________________________________
 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 7 ngày 27/4/2017;
- Căn cứ văn bản số 2638/ĐTKDV-ĐT2 ngày 18/12/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) V/v chuẩn bị đại hội đồng cổ đông năm 2021,
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thuỷ nội địa số 7 triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Cổ đông: Toàn thể cổ đông của Công ty.
2. Đại biểu khách mời: Lãnh đạo SCIC.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Giám đốc năm 2020 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Báo cáo về phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
5. Báo cáo về ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
6. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (nếu có).
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến 30/4/2021 (sau khi Người đại diện xin ý kiến và đồng ý của SCIC).
2. Địa điểm: Trụ sở văn phòng điều hành Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 7, số 88A Hồ Xuân Hương, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1. Hội đồng quản trị:
- Xây dựng Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Xây dựng Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình tài chính đã kiểm toán, mức chia cổ tức và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- Phối hợp với Người đại diện để báo cáo xin ý kiến tổ chức và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội với SCIC.
- Dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu (kiêm Ban Bầu cử nếu có).
- Đề cử và tổng hợp các nhân sự ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (nếu có).
2. Ban kiểm soát:
Xây dựng Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Giám đốc năm 2020 và kêt quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Ban Giám đốc:
- Xây dựng Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội.
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Xây dựng Quy chế miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).
4. Kế toán trưởng:
- Xây dựng Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Xây dựng Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Xây dựng Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Xây dựng Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
- Xây dựng Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Danh sách cổ đông và sổ cổ đông.
5. Phòng Tổ chức - Hành chính:
- Xây dựng chương trình Đại hội.
- Giấy mời, tài liệu gửi cổ đông.
- Giấy mời đại biểu, khách mời.
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Thẻ biểu quyết.
- Hội trường, khánh tiết, hậu cần phục vụ Đại hội.
6. Thư ký Công ty:
- Xây dựng Kịch bản điều hành Đại hội.
- Dự thảo Biên bản Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Dự thảo Diễn văn khai mạc Đại hội.
- Dự thảo Diễn văn bế mạc Đại hội.
7. Các Phòng, Chi nhánh, Trạm, Đội:
Có trách nhiệm gửi Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội tới các cổ đông theo danh sách tại thời điểm thành lập Công ty.
V. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG HĐQT, BKS (NẾU CÓ)
Việc ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện theo Điều lệ Công ty như sau:
1. Hội đồng quản trị (điều 25, Điều lệ Công ty):
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên, nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng viên, nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng viên, nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên (mẫu ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch kèm theo).
2. Ban kiểm soát (Điều 33, Điều lệ Công ty):
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (mẫu ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch kèm theo).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức họp các thành phần liên quan để phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện kế hoạch trước ngày 15/3/2021.
2. Ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước ngày 01/4/2021 (nếu có).
3. Tổ chức họp để kiểm tra công tác chuẩn bị và phân công việc tổ chức Đại hội trước ngày 01/4/2021.
4. Người đại diện để báo cáo và xin ý kiến SCIC V/v tổ chức đại hội trước ngày 01/4/2021.
Nhận được kế hoạch yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng, trưởng các Chi nhánh triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các Phòng, Chi nhánh;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
 
(Đã ký)
 
Vũ Cao Khải
 
 

Nguồn tin: www.wamicono7.vn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn

Thư viện hình ảnh
Xem tất cả
Thời tiết
Thống kê truy cập
  •   Đang online 3
 
  •   Hôm nay 65
  •   Tháng hiện tại 396
  •   Tổng số truy cập 346,971

Đối tác liên kết