Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Quảng cáo 3
Quảng cáo 4

Điều lệ Công ty

Thứ hai - 10/04/2017 06:53

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________
 
 
 
 
 
 
ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGÀY 07/4/2017
BÃI BỎ ĐIỀU LỆ CÔNG TY NGÀY 28/4/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai
 
 

MỤC LỤC
Điều 1. Giải thích từ ngữ
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty
Điều 3. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Công ty
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động
Điều 5. Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong Công ty
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần
Điều 10. Thu hồi cổ phần
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát
Điều 12. Quyền của cổ đông
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
Điều 16. Các đại diện được ủy quyền
Điều 17. Thay đổi các quyền
Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
Điều 27. Chủ tịch Hội đồng quản trị
Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý
Điều 30. Cán bộ quản lý
Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành
Điều 32. Thư ký Công ty
Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát
Điều 34. Ban kiểm soát
Điều 35. Trách nhiệm cẩn trọng
Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ
Điều 39. Công nhân viên và công đoàn
Điều 40. Phân phối lợi nhuận
Điều 41. Tài khoản ngân hàng
Điều 42. Năm tài chính
Điều 43. Chế độ kế toán
Điều 44. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý
Điều 45. Báo cáo thường niên
Điều 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng
Điều 47. Kiểm toán
Điều 48. Con dấu
Điều 49. Chấm dứt hoạt động
Điều 50 Gia hạn hoạt động
Điều 51. Thanh lý
Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ
Điều 53. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

Điều 54. Ngày hiệu lực

 

CHƯƠNG I
ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Giải thích từ ngữ
1. Trong Điều lệ này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a) “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và được đề cập tại Điều 5 của Điều Lệ này;
b) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
c) "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
d) “Người quản lý Công ty” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty;
e) "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;
f) "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;
g) "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
 
CHƯƠNG II
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
 
Điều